ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

a. Het Bureau: Vidsome BVBA, met maatschappelijke zetel aan de Spoorweglaan 137, 9120 Melsele en met ondernemingsnummer 0558.978.633 en BTW nummer BE0558.978.633, telefoonnummer [+32 (0)471 887 124] en e-mail [[email protected]]

b. De Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de diensten van Het Bureau inhuurt teneinde een Productie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De Opdrachtgever handelt niet voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

c. Een Productie: de diensten, leveringen, werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

2. Toepassingsbeleid

a. Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die De Opdrachtgever met Het Bureau afsluit.

b. De Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele afwijkende voorwaarden uitgaande van de Opdrachtgever, ook al dateren deze laatste van een latere datum. De Opdrachtgever verzaakt volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

c. Het akkoord gaan met de Productie impliceert de voorafgaande raadpleging, kennisname en uitdrukkelijk en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Opdrachtgever van de Algemene Voorwaarden.

3. Publicitaire documenten – offertes

a. Alle catalogi, brochures, prijslijsten, advertenties, inlichtingen en technische fiches van allerlei aard (onder meer, maar niet alleen, op de website van Het Bureau of verzonden per e-mail) zijn steeds vrijblijvend en binden Het Bureau niet.

b. Het verzoek tot een Productie door de Opdrachtgever dient te gebeuren:

c. De Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor eventuele fouten begaan bij het verzoek.

d. Het verzoek tot een Productie wordt door Het Bureau beantwoord middels een Offerte. Deze offerte opgemaakt door Het Bureau is steeds vrijblijvend en bindt Het Bureau niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. Aanvaarding Offerte – totstandkoming overeenkomst

a. De Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door Het Bureau van het verzoek tot een Productie door de Opdrachtgever. De aanvaarding door Het Bureau van het verzoek tot een Productie gewenst door De Opdrachtgever wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de Opdrachtgever (hierna de “Bevestiging”). De Bevestiging bevat de samenvatting van de Productie.

b. Het Bureau heeft het recht om de Offerte, zolang deze nog niet werd aanvaard door De Opdrachtgever in te trekken zonder opgave van redenen. De intrekking door Het Bureau van de Offerte om welke reden ook, kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Het Bureau.

5. Wijzigingen in de Overeenkomst

a. Het Bureau is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke Productie nadat Het Bureau dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd aan De Opdrachtgever.

b. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke Productie vallen ten laste van De Opdrachtgever.

c. Het Bureau kan voorafgaandelijk een bijkomende Offerte opmaken voor de wijzigingen of aanvullingen indien de Opdrachtgever hier expliciet om verzoekt.

d. Het Bureau behoudt zich het recht voor om, in overleg met De Opdrachtgever, wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de oorspronkelijke Productie indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat Het Bureau hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

6. Annulering van de Productie

a. De Opdrachtgever kan de Productie annuleren:
  • Tot 2 weken voor de oplevering mits betaling van een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen Offerte alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door Het Bureau in het kader van de uitvoering van de Productie;
  • Tot 1 week voor de oplevering mits betaling van een schadevergoeding van 40% van de overeengekomen Offerte alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door Het Bureau in het kader van de uitvoering van de Productie;
  • Bij annulering van een Productie tussen 48 uur en de uitvoering van de Productie dient De Opdrachtgever 80% van de overeengekomen Offerte te voldoen alsmede de reeds gedane uitgaven gemaakt door Het Bureau in het kader van de uitvoering van de Productie.

b. Elke annulering van de Productie dient schriftelijk te gebeuren door De Opdrachtgever.

7. Leveringstermijnen – Postproductie – Oplevering

a. Indien Het Bureau een leveringstermijn of –datum opgeeft, is deze te beschouwen als indicatief. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, heeft De Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding wegens vertraging in de leveringstermijn of overschrijding van de leveringsdatum. Het Bureau is evenwel gehouden De Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte te brengen van zodra duidelijk wordt dat er vertraging loopt of de leveringsdatum niet gehaald zal kunnen worden.

b. Indien de uitvoering van de Productie niet meer in redelijkheid kan worden afgewacht door De Opdrachtgever en in geval van bewezen, aan Het Bureau toerekenbare, termijnoverschrijding, is De Opdrachtgever gerechtigd de eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst te eisen bij Het Bureau. Het Bureau is in dergelijk geval onder geen enkel beding gehouden tot schadevergoeding. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden Het Bureau te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

c. Tijdens de postproductie kunnen er maximaal drie feedbackmomenten (dit zijn terugkoppeling momenten; hierna “Feedback”) ingelast worden, behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen. Deze momenten worden schriftelijk vastgelegd tussen Partijen voor de Bevestiging van de Offerte. Het verzoeken van een vierde feedbackmoment brengt een meerkost met zich mee. Het Bureau bericht de Opdrachtgever van deze meerkost schriftelijk in de Offerte.

d. De Oplevering van De Productie bestaat uit één definitief afgewerkt Product. Het Bureau dient enkel het definitieve afgewerkte Product aan De Opdrachtgever te overhandigen, conform de onderling tussen Partijen overeengekomen afspraken. De werkbestanden maken nooit deel uit van De Oplevering. De Opdrachtgever kan dan ook geen enkel recht laten gelden op de werkbestanden die aan De Oplevering voorafgaan.

8. Prijzen

a. De prijzen zijn deze zoals op de Bevestiging vermeld. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen steeds excl. BTW.

b. Het Bureau behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De prijzen uitgedrukt in EURO die vermeld worden in de Bevestiging worden toegepast en gefactureerd. Hierbij gelden enkel de prijzen uitgedrukt in EURO als de officiële prijzen.

9. Betaling

a. Voor aanvang van de uitvoering van de Productie behoudt het Bureau het recht om een factuur op te stellen ten bedrage van een voorschot van 50% van de Offerte die bevestigd werd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk andere betalingsvoorwaarden werden overeengekomen.

b. Na de oplevering van de Productie wordt een Eindfactuur overgemaakt aan De Opdrachtgever door Het Bureau. Het reeds betaalde voorschot wordt in mindering gebracht van de overeengekomen prijs vermeld op de Eindfactuur.

c. Tenzij anders overeengekomen, worden alle facturen betaald op het rekeningnummer vermeld op de factuur en ten laatste op de vervaldatum vermeld op de factuur. Bij gebrek aan uitdrukkelijke vermelding van een vervaldatum op de factuur is deze betaalbaar binnen de 21 dagen na de uitgiftedatum. Elke begonnen maand wordt beschouwd als geheel verlopen. Alle betalingskosten zijn ten laste van De Opdrachtgever.

d. De op de facturen vermelde bedragen dienen integraal betaald te worden en De Opdrachtgever is er niet toe gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Het Bureau enig bedrag in mindering te brengen wegens een door hem ingestelde tegenvordering.

e. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op gelijk aan de interestvoet bedoeld in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (te weten de interest tegen de referentie-interestvoet bedoeld in deze wet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt) doch met een minimum van 1% per maand.

f. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt het openstaand factuurbedrag verhoogd met een bedrag ten belope van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 250 EUR ten titel van forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en onverminderd het recht van Het Bureau om hogere schade te bewijzen. Deze bedongen schadevergoeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten.

g. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid met zich mee van alle facturen, zelfs de niet-vervallen facturen, en zonder dat rekening wordt gehouden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. De niet-betaling van één factuur door De Opdrachtgever geeft Het Bureau ook, zonder voorafgaande ingebrekestelling, het recht om de uitvoering van lopende aanvaarde Producties te schorsen.

h. De voorbehoudloze aanvaarding van een gedeelte van de factuur, brengt de aanvaarding met zich mee van de volledige factuur. Indien Het Bureau uitzonderlijk gedeeltelijke betalingen aanvaardt, geldt dit onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkenning.

i. In geval van vertraging in de levering om gelijk welke reden die niet aan Het Bureau te wijten is, geeft dit geen recht aan De Opdrachtgever tot uitstel of inhouding van enige betaling.

j. Alle betalingen worden steeds eerst verrekend met de vervallen interesten, vervolgens met de schadevergoedingen en invorderingskosten en pas daarna met de openstaande (saldi van de) factu(u)r(en), waarbij de oudst openstaande bedragen ook eerst worden verrekend en dit ongeacht eventuele opmerking(en) of vermelding(en) van De Opdrachtgever ter gelegenheid van zijn betaling(en).

10. Bewaargeving en retentierecht

a. Het Bureau is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de Productie door De Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen of goederen van een door De Opdrachtgever aangeduide leverancier, tenzij schriftelijk overeengekomen.

b. Wanneer De Opdrachtgever in gebreke blijft de aan Het Bureau verschuldigde bedragen te voldoen, is Het Bureau gerechtigd de goederen die geleverd worden door De Opdrachtgever en die Het Bureau onder zich heeft, bij zich te houden tot wanneer De Opdrachtgever het verschuldigde bedrag aan Het Bureau overmaakt.

11. Eenzijdige ontbinding wegens wanprestatie

a. Het Bureau heeft het recht om zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ten nadele van De Opdrachtgever in geval De Opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van vijftien kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Als voldoende ernstige wanprestatie om tot buitengerechtelijke ontbinding over te gaan, wordt in ieder geval, zonder dat dit limitatief is, beschouwd: het niet- betalen van een (één) factuur uitgaande van Het Bureau op de vervaldag.

b. In geval van buitengerechtelijke ontbinding heeft Het Bureau bovendien recht op een schadevergoeding ten belope van 15% van de Offerte die bevestigd werd door De Opdrachtgever en waar de ontbinding betrekking op heeft. De Opdrachtgever is te allen tijde gehouden Het Bureau te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

12. Klachten – Aansprakelijkheid van Het Bureau Exoneratie

a. Klachten met betrekking tot de door Het Bureau uitgevoerde Productie dienen binnen 7 dagen na definitieve oplevering van de Productie aan Het Bureau te worden meegedeeld. Daarna worden geen klachten meer aanvaard. Klachten komen bovendien enkel in aanmerking indien zij op precieze wijze worden gemeld per e-mail of per aangetekend schrijven.

b. Het indienen van een klacht ontheft De Opdrachtgever niet van zijn verplichting de facturen tijdig te betalen. Een klacht staat niet zonder meer gelijk met het protesteren van de factuur.

c. Het Bureau is enkel aansprakelijk voor bewezen schade die het directe en bewezen gevolg is van een aan Het Bureau toerekenbare tekortkoming. Het Bureau is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade zoals onder meer, doch niet limitatief, bedrijfsschade, gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade.

d. Het Bureau is evenmin aansprakelijk voor onder meer, doch niet limitatief:

  • wanneer de productie niet kan plaatsvinden zoals overeengekomen met De Opdrachtgever door een geval van overmacht;
  • voor de wanprestaties of fouten, inclusief opzet en zware fout, zowel contractueel als buitencontractueel, van haar onderaannemers;
  • voor eender welke schade veroorzaakt door de daden of de nalatigheid van De Opdrachtgever, de deelnemers of derden;
  • voor de beschadiging aan het materiaal geleverd of ter beschikking wordt gesteld door De Opdrachtgever ter uitvoering van de Productie;
  • voor de letsels, door welk toeval of ongeval dan ook, van de deelnemers ontstaan tijdens de deelname aan de Productie;
  • voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen.

e. Schade veroorzaakt door de deelnemers en derden, op welke wijze ook, is ten laste van De Opdrachtgever.

f. De Opdrachtgever is verplicht Het Bureau te vrijwaren voor alle aanspraken uitgaande van derden die voortvloeien uit het gebruik enerzijds van de door Het Bureau geleverde en anderzijds van de door De Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.

13. Overmacht (of vreemde oorzaak)

a. Onder overmacht (of vreemde oorzaak) wordt in de Algemene Voorwaarden begrepen elke van de wil van Het Bureau onafhankelijke omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst niet meer mogelijk is of redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd van Het Bureau.

b. Onder overmacht wordt verstaan (doch niet limitatief): oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machine)breuk en andere productiestoringen, stakingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en andere ten tijde van de totstandkoming van de Productie en/of Overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van de Productie en/of Overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de Productie en/of Overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de Productie en/of Overeenkomst niet kan eisen.

c. Het Bureau verbindt zich ertoe De Opdrachtgever “zo spoedig mogelijk” te informeren in geval een omstandigheid van overmacht zich voordoet per fax, per aangetekende brief of per e-mail. Gedurende de periode dat de overmachtssituatie aanhoudt, is Het Bureau in ieder geval gerechtigd om af te zien van de oplevering van de Productie die door overmacht is getroffen zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan De Opdrachtgever.

d. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat de uitvoering van het geheel of van een gedeelte van de aanvaarde Productie van De Opdrachtgever blijvend onmogelijk is geworden (waaronder wordt begrepen gedurende minimum twee weken), heeft Het Bureau recht om de Overeenkomst met De Opdrachtgever te beëindigen voor het gedeelte dat niet langer leverbaar is en dit zonder dat Het Bureau aan De Opdrachtgever enige schadevergoeding verschuldigd is. Ook De Opdrachtgever zal in geval van overmacht in hoofde van Het Bureau die minstens twee weken voortduurt, het recht hebben de Overeenkomst te ontbinden, en dit ofwel geheel ofwel, indien reeds een gedeelte van de aanvaarde Productie werd uitgevoerd, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

e. In ieder geval is De Opdrachtgever gehouden Het Bureau te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

14. Intellectuele eigendomsrechten

a. Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van de door Het Bureau bedachte of uitgevoerde Productie blijven eigendom van Het Bureau, behoudens andersluidend schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.

15. Promotiemateriaal

a. Het Bureau heeft de vrijheid om de Productie te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen.

16. Wijziging van de algemene voorwaarden

a. Het Bureau behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

b. Het bewijs door Het Bureau van offerteverzoeken en Bevestigingen kan worden geleverd aan de hand van e-mails of van informaticaregisters die worden bewaard in de informaticasystemen van Het Bureau en/of de ondernemingen waarop hij een beroep doet voor IT-dienstverlening.

17. Diverse

a. De Opdrachtgever verbindt er zich toe alle noodzakelijke informatie mede te delen aan Het Bureau met betrekking tot de Productie. Het Bureau zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft Het Bureau recht de Productie (mede) door een derde te laten uitvoeren. De Opdrachtgever geeft Het Bureau hiertoe uitdrukkelijk de bevoegdheid onderaannemers naar eigen goeddunken in te schakelen opdat de Productie zou kunnen uitgevoerd worden zoals overeengekomen.

c. De Opdrachtgever staat in voor alle vergunningen en/of licenties die vereist zijn om de Productie uit te voeren zoals overeengekomen, tenzij anders schriftelijk bedongen tussen beide partijen.

18. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken – Slotbepalingen

a. Het Belgische recht is van toepassing op de Overeenkomst bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

b. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de Overeenkomst gesloten tussen Het Bureau en De Opdrachtgever behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en meer bepaald de rechtbanken van het arrondissement waarin Het Bureau haar maatschappelijke zetel heeft op het ogenblik dat de Overeenkomst tot stand komt.